Lehrprojekt mit Pilot-Charakter

ANGESagt, Newsletter der ANatomischen GESellschaft Nr. 4, Septemper 2020
"Präpkurs meets Chirurgiekongress" - Lehrprojekt mit Pilotcharakter